ယကလဲၤတၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဂံၢ်အဘါ ~ I Will Go With The Strength Of The Lord

လါယူၤ ၈, ၂၀၂၁ ယကလဲၤတၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဂံၢ်အဘါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ၡမူၤအ့လး ၁၃, မၤတၢ် ၄:၂၃-၃၇, မၤတၢ် ၅:၁-၁၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၁:၉-၁၈ ‘‘ယကလဲၤတၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဂံၢ်အဘါလီၤ. ယကစံးလၢနတၢ်တီတၢ်လိၤ, ထဲနဝဲဧိၤလီၤ.’’  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၁:၁၆ ဖဲယဖးလံာ်စီဆှံအဆၢအံၤ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်လၢယမိတဲယၤလီၤ. ဖဲယနီၢ်ဆံးဆၢကတီၢ် […]

Read more →