ယွၤလိၣ်ဘၣ်ပတၢ်နာ်အီၤလၢအလၤကပီၤအဂီၢ် ~ God Desires Our Obedience For His Glory

လါယူၤ ၂၄, ၂၀၂၁ ယွၤလိၣ်ဘၣ်ပတၢ်နာ်အီၤလၢအလၤကပီၤအဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၁၂:၂၅-၃၃, ၁စီၤပၤ ၁၃, ၁စီၤပၤ ၁၄:၁-၂၀, မၤတၢ် ၁၆:၁-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၁-၈ ‘‘ဒီးကိးထီၣ်ဝဲဆူယွၤအပှၤကညီလၢအဟဲလၢယူဒၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤစံးဒ်အံၤ, မ့ၢ်နပူထီၣ်ယွၤအထးခိၣ်, ဒီးတတိၢ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိာ်လၢယွၤနကစၢ်မၤလိာ်နၤ, […]

Read more →