တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ ~ Worry

လါမ့ၤ ၂၄, ၂၀၂၁ တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၄:၂၄-၅၂, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၅, ယိၤဟၣ် ၁၄:၁-၃၁, ကတိၤဒိ ၁၂:၂၈, ကတိၤဒိ ၁၃:၁-၉   “သုဝဲသ့ၣ်အံၤ, သုတသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတဂ့ၤ, စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယွၤဒီးစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယၤစ့ၢ်ကီးတက့ၢ်.”ယိၤဟၣ် ၁၄:၁ တၢ်ကတိၤ […]

Read more →