နၣ်ရံၣ်မ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ကမၤဝဲဒၣ်လီၤ ~ He Will Do It At The Right Time

လါမ့ၤ ၁, ၂၀၂၁ နၣ်ရံၣ်မ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ကမၤဝဲဒၣ်လီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁၉, ယိၤၡူ ၂၀, ယိၤၡူ ၂၁:၁-၁၉, ယိၤဟၣ် ၂:၁-၂၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၄:၁-၇ ‘‘ဒီးတုၤစပံးထံလၢာ်ဝဲဒီး, ယ့ၣ်ၡူးအမိၢ်စံးဘၣ်အီၤ, အဝဲသ့ၣ်အစပံးထံတအိၣ်လၢၤဘၣ်.- ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဘၣ်အီၤ, ပိာ်မုၣ်ဧၢ, […]

Read more →