ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢပှၤအလိၤတဂ့ၤ ~ Do Not Blame Others

လါမ့ၤ ၃၁, ၂၀၂၁ ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢပှၤအလိၤတဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၂၉,  ၁ၡမူၤအ့လး ၃၀,  ၁ၡမူၤအ့လး ၃၁, ယိၤဟၣ် ၁၉:၂၈-၄၂, ယိၤဟၣ် ၂ဝ:၁-၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၂၈-၃၅ ‘‘ဒီးစီၤဒၤဝံးဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤနးမးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤဂီၢ်မုၢ်သါကကွံာ်အီၤလၢလၢၢ်လီၤ. […]

Read more →