လ့ၣ်ကွၢ်ဒီးထံၣ်လၢယွၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤ ~ Taste And See That The Lord Is Good

လါမ့ၤ ၁၅, ၂၀၂၁ လ့ၣ်ကွၢ်ဒီးထံၣ်လၢယွၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤ              တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၂၀, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၂၁, ယိၤဟၣ် ၈:၃၁-၅၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၁:၁-၈ “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဘၣ် ပှၤယူၤဒၤဖိလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်, သုမ့ၢ်အိၣ်မ့ၢ်ဆိးလၢ ယကလုၢ်ကထါ အပူၤဒီး, သုမ့ၢ်ယပျဲၢ်အဘီၣ်အနီၢ်အသံးလီၤ. […]

Read more →