ယွၤအတၢ်ဃုထၢ ~ God’s Choosing

လါမ့ၤ ၁၉, ၂၀၂၁ ယွၤအတၢ်ဃုထၢ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၂:၂၇-၃၆, ၁ၡမူၤအ့လး ၃ , ၁ၡမူၤအ့လး ၄, ယိၤဟၣ် ၁၁:၁-၄၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၄:၁-၁၀ “အန့ၣ်ဒီး ယွၤအိၣ်သကိးနီၢ်ဃးနၤ ဒီးအဝဲဒၣ်ဒၢထီၣ်, ဒီးဆံးစၢ်န့ၢ်အဖိခွါသၢဂၤ, […]

Read more →