ဟီထီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢကမၤတံာ်တာ်ပှၤတဖၣ် ~ Drive Out What Will Trouble Us

လါမ့ၤ ၄, ၂၀၂၁ ဟီထီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢကမၤတံာ်တာ်ပှၤတဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်၁, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၂:၁-၅, ယိၤဟၣ် ၄:၁-၂၆,  ကတိၤဒိ ၁၁:၉-၁၈ ‘‘ဒီးတုၤအံၣ်စရ့လးဆူၣ်ထီၣ်ဒီး, တၢ်မၤအသးလၢအဒုးဟ့ၣ်ပှၤကနၤဧၣ်ဖိလၢသွဲ, ဒီးတဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ်အီၤသပှၢ် တၢၢ်ဘၣ်. ဒီးအ့ဖရဲၣ်တဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ် ပှၤကနၤဧၣ်ဖိလၢအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢက့စ့ၢ်အပူၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်ပှၤကနၤဧၣ်ဖိ […]

Read more →