ဖဲယွၤဂဲၤဆၢထၢၣ်န့ၣ်အဒုၣ်အဒါလီၤပြံလီၤပြါလီၤ ~ When God Arises, His Enemies Will Be Scattered

လါမ့ၤ ၂၆, ၂၀၂၁ ဖဲယွၤဂဲၤဆၢထၢၣ်န့ၣ်အဒုၣ်အဒါလီၤပြံလီၤပြါလီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၇:၃၈-၅၈, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၈, ယိၤဟၣ် ၁၆:၅-၃၃, ယိၤဟၣ် ၁၇:၁-၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၁-၆ “မ်ယွၤဂဲၤဆၢထၢၣ်တက့ၢ်. မ်အဒုၣ်အဒါလီၤပြံလီၤပြါတက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအသးဟ့အီၤတဖၣ်န့ၣ် မ်အဃ့ၢ်တၢ်လၢအမဲာ်ညါတက့ၢ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ  […]

Read more →