ကွၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢအမၤန့ၢ်သုဂီၢ်တက့ၢ် ~ Consider Great Things He Has Done For You

လါမ့ၤ ၂၃, ၂၀၂၁ ကွၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢအမၤန့ၢ်သုဂီၢ်တက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၃, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၄:၁-၂၃, ယိၤဟၣ် ၁၃:၁၈-၃၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆:၁၃-၂၀ “နဒုးဒိးပှၤလၢပခိၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. ပလဲၤဖျိမ့ၣ်အူဒီးထံလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး နဒုးဟဲထီၣ်ပှၤဆူတၢ်အါအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆:၁၂ […]

Read more →