တၢ်ဆၢတဲာ်လၢအဘၣ် ~ The Right Decision

လါမ့ၤ ၂၉, ၂၀၂၁ တၢ်ဆၢတဲာ်လၢအဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁ၡမူၤအ့လး ၂၄, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၅, ယိၤဟၣ် ၁၈:၂၅-၄၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၁၅-၂၀  ‘‘စီၤဒၤဝံးစံးဘၣ်နီၢ်အဘံၤကါယံးလး, မ်ယွၤအံၣ်စရ့လးအကစၢ်လၢအမၢနဟဲသဂၢၢ်ယၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤတက့ၢ်. မ်နသးဆးန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤတက့ၢ်.’’၁ၡမူၤအ့လး ၂၅:၃၂-၃၃က နီၢ်အဘံၤကါယံးလးဆၢတဲာ်အသးဒီးတဃ့လၢၤတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢအဝၤဘၣ်. ဒီးမၤဝဲချ့ချ့လၢကလဲၤထံၣ်လိာ်အသး ဒီး […]

Read more →