ယွၤတဘၣ်အသးလၢပကသးက့ၣ်တၢ်ဘၣ် ~ God Does Not Like A Crooked Heart

လါမ့ၤ ၈, ၂၀၂၁ ယွၤတဘၣ်အသးလၢပကသးက့ၣ်တၢ်ဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၇:၈-၂၅, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၈, ယိၤဟၣ် ၅:၃၁-၄၇, ကတိၤဒိ ၁၁:၁၉-၂၈ ‘‘ပှၤလၢအသးက့ၣ်န့ၣ်ယွၤသးဘၣ်အၢအီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤအကျဲလိၤန့ၣ်ဘၣ်အသးလီၤ.’’ကတိၤဒိ ၁၁:၂၀ ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါစံးဘၣ်ပှၤလၢ, ပှၤလၢအသးက့ၣ်န့ၣ် ယွၤသးဘၣ်အၢအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးက့ၣ်တမ့ၢ် […]

Read more →