သးဟးဂီၤတဂ့ၤ ~ Don’t Be Discouraged

လါမ့ၤ ၁၄, ၂၀၂၁ သးဟးဂီၤတဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၈, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၉, ယိၤဟၣ် ၈:၁၂-၃၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၀:၅-၁၂  ‘‘လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤအပူၤန့ၣ် မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤကညီအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီလီၤ. ပကမၤတၢ်ဒီး […]

Read more →