ပကမၤဖိလၢယွၤဟ့ၣ်ပှၤအံၤဒ်လဲၣ် ~ What Shall We Do With The Child God Has Given Us?

လါမ့ၤ ၁၁, ၂၀၂၁ ပကမၤဖိလၢယွၤဟ့ၣ်ပှၤအံၤဒ်လဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၂, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၃, ယိၤဟၣ် ၆:၆၀-၇၁, ယိၤဟၣ် ၇:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၉:၉-၁၉ “ဒီးပကမၤဖိသၣ်လၢအကအိၣ်ဖျဲၣ်တဂၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်သိၣ်လိပှၤတက့ၢ်”စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၃:၈(ခ) တဘျီမိၢ်တဂၤထီၣ်ပှၢ်ဖးယံာ်လံအဖိတအိၣ်ဘၣ်. လၢပှၤကညီအတၢ်ထံၣ်န့ၣ် […]

Read more →