ပိာ်မုၣ်လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢယွၤအဂီၢ် ~ Precious Women For God

လါမ့ၤ ၁၆, ၂၀၂၁ ပိာ်မုၣ်လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢယွၤအဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နီၢ်ရူၤသး ၁, နီၢ်ရူၤသး၂, ယိၤဟၣ် ၉:၁-၃၄, ကတိၤဒိ ၁၂:၈-၁၇ “နီၢ်ရူၤသးစံးဝဲဒၣ်, ဃ့ကညးယၤ ဒ်သိးယကလဲၤသဒၣ်နၤ ဒ်သိးယသုတပိာ်နခံတဂ့ၤနၣ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲနလဲၤတၢ်ယကလဲၤယဲ, ဒီးဖဲနမံ, […]

Read more →