ကစၢ်ယွၤစံးဆၢဖိသၣ်တၢ်ထုကဖၣ် ~ God Answers Children’s Prayers

လါမ့ၤ ၁၈, ၂၀၂၁ ကစၢ်ယွၤစံးဆၢဖိသၣ်တၢ်ထုကဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁, ၁ၡမူၤအ့လး ၂:၁-၂၆, ယိၤဟၣ် ၁၀:၂၂-၄၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၃:၁-၁၁ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤယၤ, ဒီးယကသူၣ်ဖှံသးညီလၢ နဒံးဆ့အကဒုပူၤလီၤ. ယသးသန့ၤအသးလၢနၤ, နစုထွဲမၤစၢၤယၤလီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →