ယွၤပကစၢ်န့ၣ်အကလုၢ်တီဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဘှံးအလီၢ် ~ God Is Faithful And He Provides A Dwelling And Resting Place For Us

လါမ့ၤ ၂,၂၀၂၁ ယွၤပကစၢ်န့ၣ်အကလုၢ်တီဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဘှံးအလီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၂၁:၂၀-၄၅, ယိၤၡူ ၂၂, ယိၤဟၣ် ၃:၁-၂၁,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၅:၁-၁၁ ‘‘ဒီးယွၤဟ့ၣ်လီၤအံၣ်စရ့လးလၢထံဧိၤကီၢ်ဧိၤဒီဘ့ၣ်ညါ လၢအဆိၣ်တၢ်ဒီးအပၢ်တဖၣ်လၢအကဟ့ၣ်အီၤ, ဒီး အဝဲသ့ၣ် မၤန့ၢ်အီၤဒီးအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢအပူၤလီၤ. ဒီးယွၤဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢတၢ်အိၣ်ဘှံးဝးတရံးအီၤ ဒ်ကယဲၢ်တၢ်လၢအဆိၣ်တၢ်ဒီး […]

Read more →