ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအိၣ်ဒီးနၤဆူခရံာ်အအိၣ် ~ Bring What You Have To Jesus

လါမ့ၤ ၉, ၂၀၂၁ ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအိၣ်ဒီးနၤဆူခရံာ်အအိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၉, ယိၤဟၣ် ၆:၁-၂၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၈:၁-၁၁ ‘‘ဖိသၣ်အိၣ်ဖဲအံၤတဂၤ, အကိၣ်အိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်, ဒီးအညၣ်အိၣ်ခံဘ့ၣ်လီၤ.’’ယိၤဟၣ် ၆:၉က သးစၢ်အမံၤလၢ စီၤလဲလဲၤအိၣ်ဝဲတဂၤလီၤ. ဖဲပှၤမၢအလဲၤသးဝံၣ်တၢ်လၢအတံၤသကိးသးစၢ်အကျါန့ၣ်, အဝဲစံးဆၢဝဲ, […]

Read more →