တီဒီးနတၢ်အၢၣ်လီၤ ~ Be True To Your Promise

လါမ့ၤ ၂၈, ၂၀၂၁ တီဒီးနတၢ်အၢၣ်လီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၂၁, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၂, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၃,  ယိၤဟၣ် ၁၈:၁-၂၄, ကတိၤဒိ ၁၃:၁၀-၁၉ “ဒီးအဝဲခံဂၤန့ၣ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်လၢ ယွၤအမဲာ်ညါလီၤ. ဒီးစီၤဒၤဝံးအိၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါဒီးစီၤယိၤနၤသၣ်က့ၤက့ၤဝဲဆူအဟံၣ်လီၤ.” ၁ၡမူၤအ့လး ၂၃:၁၈ […]

Read more →