ကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤ ~ Perfect Storm

ကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁၇, ယိၤၡူ ၁၈, ယိၤဟၣ် ၁:၂၉-၅၁, ကတိၤဒိ ၁ဝ:၃၁-၃၂, ကတိၤဒိ ၁၁:၁-၈ ‘‘ပှၤအသးစၢၢ်ဆၢအတၢ်တီတၢ်လိၤကမၤပူၤဖျဲးအီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤလီတၢ်ဖိအတၢ်သးကွံန့ၣ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤလီၤ.’’ ကတိၤဒိ ၁၁:၆ တဘျီတခီၣ်လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ပပလၢၢ်ဘၣ်လီၤဂာ် ဒ်ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးကလံၤမုၢ်တွၤလၢပှဲၤန့ၣ်လီၤ. ကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤ လၢချံဖိဆံးအပူၤ..ထဲတဂၤ, ဘူးကလီၤဘျၢတ့ၢ်လၢတၢ်အယိာ်အပူၤ,လပီဖးဒိၣ်အိၣ်ဝးတရံးယၤ […]

Read more →

ကီၢ်ကနၤဧၣ်အသီ ~ The New Canaan

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၉, ၂၀၂၁ ကီၢ်ကနၤဧၣ်အသီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁၅, ယိၤၡူ ၁၆, ယိၤဟၣ် ၁:၁-၂၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၃:၁-၆ ‘‘ဒီးပဝဲဒၣ်ခဲလၢာ်အံၤ, ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢအဝဲဒၣ်အတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအပူၤ, ဒီးတၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဘျုးအဖီခိၣ်လီၤ.’’ယိၤဟၣ် ၁:၁၆ တဘျီဘျီယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ်လံဒၣ်လဲာ်န့ၣ်ပတသ့ၣ်ညါလီၤပသးဘၣ်. ဖဲပအိၣ်လၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤပူၤ အခါပထုကဖၣ်တၢ်ဒီးပစံးဒ်အံၤ […]

Read more →

စူၢ်ယွၤနာ်ယွၤ ~ Trust In The Lord

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၈, ၂၀၂၁ စူၢ်ယွၤနာ်ယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁၃, ယိၤၡူ ၁၄, လူၤကၣ် ၂၄:၃၆-၅၃,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၂:၁-၉ ‘‘ဒီးယဲဒၣ်အံၤ, ယမၤသးဒ်သ့ၣ်စၤယံးသံကစဲာ်တထံး လၢယွၤအဟံၣ်ပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ယသန့ၤသးလၢယွၤအဘျုး အဖှိၣ်လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤနၤလီၤစိၤလီၤထီလီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၂:၈  […]

Read more →

တၢ်လုၢ်လၢအဘၣ်ယွၤအသး ~ A Sacrifice That Pleases God

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၇, ၂၀၂၁ တၢ်လုၢ်လၢအဘၣ်ယွၤအသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယိၤၡူ ၁၁, ယိၤၡူ ၁၂, လူၤကၣ် ၂၄:၁-၃၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၁၀-၁၉ ‘‘ယွၤအတၢ်လုၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤလီၤ. တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသးန့ၣ်, ယွၤဧၢ နတမၤဘၣ်အီၤတရီတပါဘၣ်.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၁၇ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲလၢယမ့ၢ်ပှၤသးစၢ်တဂၤ, ဒီးဂံၢ်ဘါလၢပှဲၤလၢယဂီၢ်အခါ, ယတမ့ၢ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဒိကနၣ်မိၢ် […]

Read more →

တစဲၤခံဒံးဘၣ် ~ It’s Not Too Late Yet

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၆, ၂၀၂၁ တစဲၤခံဒံးဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၉:၁၆-၂၇, ယိၤၡူ ၁၀, လူၤကၣ် ၂၃:၂၆-၅၆,ကတိၤဒိ ၁ဝ:၂၁-၃၀ ‘‘တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ်မၤအါထီၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်နၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤအနံၣ်အလါန့ၣ်ကစှၤလီၤဝဲလီၤ. ပှၤတီပှၤလိၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ခုသးခုလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤဘၣ် အတၢ်ကွၢ်လၢ်အကျဲန့ၣ်ကဟါမၢ်လီၤ.’’ကတိၤဒိ […]

Read more →

ယွၤအတၢ်သးကညီၤအဘျုးအဖှိၣ် ~ God’s Merciful Grace

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၅, ၂၀၂၁ ယွၤအတၢ်သးကညီၤအဘျုးအဖှိၣ် တၢ်ဖ:ဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၈, ယိၤၡူ ၉:၁-၁၅, လူၤကၣ် ၂၂:၆၃-၇၁, လူၤကၣ် ၂၃:၁-၂၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၁-၉ ‘‘ယွၤဧၢ, သူၣ်ကညီၤသးကညီၤယၤဒ်နဘျုးနဖှိၣ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်. ဒ်နသးအိၣ်တၢ်အါအါကလဲာ်အသိးန့ၣ် မၤပူၤမၤဖျဲးယတၢ်ကမၣ်တက့ၢ်. သ့စီယၤလၢယတၢ်အၢန့ၣ်စီစီတက့ၢ်. […]

Read more →

တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတြီဆၢတၢ်လ့ပစီ ~ Prayers Against Temptation

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄, ၂၀၂၁ ​တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတြီဆၢတၢ်လ့ပစီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၅:၁၃-၁၅, ယိၤၡူ ၆, ယိၤၡူ ၇, လူၤကၣ် ၂၂:၃၉-၆၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၀:၁၆-၂၃ ‘‘…ဒ်သိးသုသုတလဲၤနုာ်ဆူတၢ်လ့ပစီအပူၤတဂ့ၤဒီး, ဘါထုကဖၣ်တၢ်တက့ၢ်.’’ လူၤကၣ် ၂၂:၄၀  ဖဲယဖး […]

Read more →

ကစၢ်ခရံာ်အမ့ၢ်ပတၢ်သန့ၤအလီၢ် ~ Jesus Christ Is The One I Depend On

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃, ၂၀၂၁ ကစၢ်ခရံာ်အမ့ၢ်ပတၢ်သန့ၤအလီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၃, ယိၤၡူ ၄, ယိၤၡူ ၅:၁-၁၂, လူၤကၣ် ၂၂:၁-၃၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅ဝ:၁-၁၅ ‘‘ဒီးလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအမုၢ်တနံၤန့ၣ်ကိးထီၣ်ယၤတက့ၢ်, ဒီး ယကမၤပူၤဖျဲးနၤ, ဒီး နကမၤလၤမၤကပီၤယၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →

ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်လၢပသးသမူအကဘီအပူၤ ~ Jesus Is In Our Boat Of Life

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂, ၂၀၂၁ ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်လၢပသးသမူအကဘီအပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁, ယိၤၡူ ၂, လူၤကၣ် ၂၁:၅-၃၈, ကတိၤဒိ ၁ဝ:၁၁-၂၀ ‘‘…ယကအိၣ်ဒီးနၤလီၤ. ယတလီၤစၢ်ဘၣ်လၢနဂီၢ်ဘၣ်, ယတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်.’’ယိၤၡူ ၁:၅ခ ယွၤအတၢ်စံးဖဲ (ယိၤၡူ […]

Read more →

ကစၢ်ဆှၢပှၤ ~ God Guides Me

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၁, ၂၀၂၁ ကစၢ်ဆှၢပှၤ တၢ်ဖ:ဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၃၃, ၅မိၤၡ့ ၃၄:၁-၁၂, လူၤကၣ် ၂ဝ:၂၇-၄၇, လူၤကၣ် ၂၁:၁-၄, စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၄၉:၁-၂၀ ‘‘…ပှၤလၢယွၤအဲၣ်အီၤကအိၣ်ဝဲလၢအဃၢၤခၢၣ်သနၢၢ်, ကကွၢ်က့ၤအီၤသ့တနံၤကျၢၤ, ကအိၣ်ကဆိးဝဲလၢအဖံဘၣ်ခိၣ်အကဆူးလီၤ.’’၅ မိၤၡ့ ၃၃:၁၂ […]

Read more →