မၤတီပတၢ်အၢၣ်လီၤဒီးယွၤ ~ Keep Your Promise To God

  လါမ့ၤ ၅, ၂၀၂၁ မၤတီပတၢ်အၢၣ်လီၤဒီးယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၂:၆-၂၃, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၃, ယိၤဟၣ် ၄:၂၇-၄၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၆:၁-၁၃ ‘‘ယသန့ၤယသးလၢယွၤ, ပှၤကညီကမၤယၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ယတဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်. တၢ်လၢယဆိၣ်တၢ်လၢနဂီၢ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲလၢယလိၤ, ယွၤဧၢ, ယကမၤဘူၣ်နၤလၢ တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤတဖၣ်လီၤ.’’ […]

Read more →