မၤဒ်တၢ်နာ်န့ၢ်နၤအသိး ~ Carry Out Your Work Entrusted To You

လါမ့ၤ ၁၀, ၂၀၂၁ မၤဒ်တၢ်နာ်န့ၢ်နၤ အသိး                        တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၀, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၁, ယိၤဟၣ် ၆:၂၅-၅၉ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၉:၁-၈, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ယဟဲလီၤလၢမူခိၣ်ဒ်သိးယကမၤဖဲဒၣ်ယသးဘၣ်, မ့ၢ်ဖဲဒၣ်ပှၤလၢအမၢလီၤယၤ တဂၤအသးလီၤ.”ယိၤဟၣ် ၆:၃၈ […]

Read more →