ပျ့ၤ ~ Tongue

လါမ့ၤ ၂၀, ၂၀၂၁ ပျ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၅, ၁ၡမူၤအ့လး ၆, ၁ၡမူၤအ့လး ၇, ယိၤဟၣ် ၁၁:၄၅-၅၇, ယိၤဟၣ် ၁၂:၁-၁၁, ကတိၤဒိ ၁၂:၁၈-၂၇ “ပှၤလၢအကတိၤဖဲအခိၣ်စၢၢ်ဆၢဒ်နးဧိၤဘီဧိၤဆဲးတၢ်အသိးန့ၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့အပျ့ၤန့ၣ်မၤဘျါက့ၤတၢ်လီၤ.”ကတိၤဒိ ၁၂:၁၈ […]

Read more →