တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤတအိၣ်လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ် ~ There Is No Accident For Those Who Believe In Christ

လါမ့ၤ ၇, ၂၀၂၁ တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤတအိၣ်လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၆, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၇:၁-၈, ယိၤဟၣ် ၅:၁၆-၃၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၇:၇-၁၁ ‘‘ဒီးယွၤစံးဘၣ်စီၤကံးဒဧိၣ်, ယကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုလၢပှၤသၢကယၤလၢအလ့ၣ်တၢ်န့ၣ်, ဒီးဟ့ၣ်လီၤကွံာ် ပှၤမံးဒယၣ်ဖိ လၢနစုပူၤ, ဒီးမ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်က့ၤကဒါက့ၤတဂၤဆူအလီၢ်ဒၣ်ဝဲ, တဂၤဆူအလီၢ်ဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်တက့ၢ်.’’ […]

Read more →