တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢတၢ်အမ့ၢ်အတီ ~ True Sacrifice

လါမ့ၤ ၃၀, ၂၀၂၁ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢတၢ်အမ့ၢ်အတီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၂၆, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၇, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၈,ယိၤဟၣ် ၁၉:၁-၂၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၂၁-၂၇  “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး တဘျီဃီန့ၣ်, ဒ်သိးအကဘၣ်ပျၤထီအီၤလၢ ထူၣ်စုညါအလိၤဒီး ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢအစုပူၤလီၤ.မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး […]

Read more →