စီၤလိၣ်စီၤပၤယွၤပာ်လီၤ ~ Authority Placed By God

လါမ့ၤ ၂၁, ၂၀၂၁ စီၤလိၣ်စီၤပၤယွၤပာ်လီၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၈, ၁ၡမူၤအ့လး ၉ , ၁ၡမူၤအ့လး ၁၀:၁-၈, ယိၤဟၣ် ၁၂:၁၂-၂၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၅:၁-၁၃ “ဒီးစီၤၡမူၤအ့လးဟံးန့ၢ်သိအပလီတဖျၢၣ်, ဒီးလူလီၤဝဲလၢစီၤစီလူးအခိၣ်, ဒီးနၢမူအီၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ် […]

Read more →