ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးသူနၤ ~ God Wants To Use You

လါမ့ၤ ၁၃, ၂၀၂၁ ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးသူနၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၆, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၇, ယိၤဟၣ် ၇:၄၅-၅၃, ယိၤဟၣ် ၈:၁-၁၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၀:၁-၄ “…ပှၤလၢအပာ်တၢ်ကမၣ်လၢနလိၤတဖၣ်န့ၣ်, အိၣ်ဖဲလဲၣ်. မ့ၢ်အတစံၣ်ညီၣ်ဘၣ်နၤနီတဂၤဘၣ်ဧါ.”ယိၤဟၣ် ၈:၁၀(ခ) ပတၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ […]

Read more →