ယ့ၣ်ၡူးဘါထုကဖၣ်လၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ~ Jesus Prays For His Disciples

လါမ့ၤ ၂၇, ၂၀၂၁ ယ့ၣ်ၡူးဘါထုကဖၣ်လၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၉, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၀, ယိၤဟၣ် ၁၇:၆-၂၆,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၇-၁၄ “မၤစီဆှံအီၤလၢနတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတက့ၢ်. နကလုၢ်ကထါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ.”ယိၤဟၣ် ၁၇:၁၇ ကစၢ်ခရံာ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ, […]

Read more →