ပာ်လီၤတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢယွၤအလိၤတက့ၢ် ~ Cast Your Burden On God

လါမ့ၤ ၃, ၂၀၂၁ ပာ်လီၤတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢယွၤအလိၤတက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၂၃, ယိၤၡူ ၂၄, ယိၤဟၣ် ၃:၂၂-၃၆,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၅:၁၂-၂၃ ‘‘ပာ်တၢ်လၢအဟ့ၣ်လီၤနၤန့ၣ်လၢယွၤအလိၤတက့ၢ်. ဒီးကမၤစၢၤနၤလီၤ. တဟ့ၣ်ဟူးဝးပှၤတီပှၤလိၤန့ၣ်နီတစုဘၣ်.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၅:၂၂ လၢ ၂၀၁၇ […]

Read more →