ပှၤကွၢ်သိလၢအဂ့ၤတဂၤ ~ A Good Shepherd

လါမ့ၤ ၁၇, ၂၀၂၁ ပှၤကွၢ်သိလၢအဂ့ၤတဂၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နီၢ်ရူၤသး ၃, နီၢ်ရူၤသး ၄, ယိၤဟၣ် ၉:၃၅-၄၁ ,ယိၤဟၣ် ၁၀:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၂:၁-၁၂ “ယဲဒၣ်အံၤ, ယမ့ၢ်ပှၤကွၢ်သိ လၢအဂ့ၤတဂၤလီၤ. ပှၤကွၢ်သိလၢအဂ့ၤတဂၤန့ၣ် […]

Read more →