မါလၢအကဲထီၣ်အဝၤအခိၣ်သလုးအဃံအလၤ ~ The Wife Who Is The Crown Of Her Husband

လါမ့ၤ ၁၂, ၂၀၂၁ မါလၢအကဲထီၣ်အဝၤအခိၣ်သလုးအဃံအလၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၄, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၅, ယိၤဟၣ် ၇:၁၄-၄၄,ကတိၤဒိ ၁၁:၂၉-၃၁, ကတိၤဒိ ၁၂:၁-၇ “ပိာ်မုၣ်လၢအဂ့ၤအဘၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်အဝၤအခိၣ်သလုးလီၤ. မ့မ့ၢ်ပိာ်မုၣ်လၢအဒုးမဲာ်ဆှးတၢ်န့ၣ်မၤသးဒ် တၢ်အုၣ်တၢ်ကျၣ်လၢဃံပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ.”ကတိၤဒိ ၁၂:၄ […]

Read more →