တၢ်နာ်မၤဘျါက့ၤတၢ် ~ Faith Heals

လါမ့ၤ ၆, ၂၀၂၁ တၢ်နာ်မၤဘျါက့ၤတၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၄, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၅, ယိၤဟၣ် ၄:၄၃-၅၄,           ယိၤဟၣ် ၅:၁-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →