တၢ်တတိၢ်န့ၢ်ဒီးတၢ်တဒိကနၣ်အဘူးအလဲ ~ The Consequences Of Disobedience

လါမ့ၤ ၂၂, ၂၀၂၁ တၢ်တတိၢ်န့ၢ်ဒီးတၢ်တဒိကနၣ်အဘူးအလဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၀:၉-၂၇, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၁, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၂,ယိၤဟၣ် ၁၂:၃၇-၅၀, ယိၤဟၣ် ၁၃:၁-၁၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆:၁-၁၂ ‘‘ထဲပျံၤယွၤဒီးမၤအတၢ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢသုသးဒီးဖျၢၣ်ညါတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →