ယွၤအိၣ်ဒီးနၤ ~ God Is With You

လါမ့ၤ ၂၅, ၂၀၂၁ ယွၤအိၣ်ဒီးနၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၆, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၇:၁-၃၇, ယိၤဟၣ် ၁၅,ယိၤဟၣ် ၁၆:၁-၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၇:၁-၇  “…ဒီးစီၤစီလူးစံးဝဲဒၣ်, လဲၤတၢ်, ဒီးမ်ယွၤအိၣ်ဒီးနၤတက့ၢ်”၁ၡမူၤအ့လး ၁၇:၃၇(ခ) လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤ, […]

Read more →