တၢ်ထုကဖၣ်ဒုးထံၣ်ပှၤလၢယွၤအလၤကပီၤအတၢ်မၤလီၤလး ~ Prayer Opens Our Eyes To God’s Glorious Miracle

လါယူၤလံ ၁၀ , ၂၀၂၁ တၢ်ထုကဖၣ်ဒုးထံၣ်ပှၤလၢယွၤအလၤကပီၤအတၢ်မၤလီၤလး  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁၉:၁၄-၃၇, ၂စီၤပၤ ၂၀, မၤတၢ် ၂၈:၁-၁၆,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၃:၁-၁၈ ‘‘ဒီးစီၤပီးပျံၤအပၢ်အိၣ်မံနီၤဘၣ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်, ဒီးတၢ်ဟၢဖၢဝံာ်လီၤ. ဒီးစီၤပီလူးလဲၤနုာ်ဆူအအိၣ်, ဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်, ဒီးပာ်အစုလၢအလိၤဒီးမၤဘျါက့ၤအီၤလီၤ.’’မၤတၢ် ၂၈:၈ […]

Read more →