ယွၤမၤစၢၤပှၤ ~ God Helps Us

လါယူၤလံ ၇ , ၂၀၂၁ ယွၤမၤစၢၤပှၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁၄:၂၃-၂၉, ၂စီၤပၤ ၁၅, မၤတၢ် ၂၅:၂၃-၂၇,  မၤတၢ် ၂၆:၁-၂၃, ကတိၤဒိ ၁၆:၁၈-၂၇  ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယွၤမၤစၢၤယၤသတးဒီး, ယအိၣ်ဒံးတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ဒီးယအုၣ်ယသးလၢ, ပှၤဒီးဒိၣ်ဒီးဆံးအ […]

Read more →