ပာ်သုသးမုာ်မုာ် ~ Keep Your Heart Calm

လါယူၤလံ ၂၆, ၂၀၂၁ ပာ်သုသးမုာ်မုာ်  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂:၁-၁၇, ရိမ့ၤ ၉:၂၂-၃၃, ရိမ့ၤ ၁ဝ:၁-၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁၄-၁၈ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဲဒၣ်အံၤနမ့ၢ်အဂံၢ်အဘါန့ၣ်အလၤကပီၤလီၤ. ဒီးမ့ၢ်လၢတၢ်ဘၣ်နသးအဃိဒီး ပနၢၤပနၢ်ကထီၣ်ထီ ဝဲလီၤ. […]

Read more →