ဖဲနတူၢ်ဘၣ်လၢယွၤအိၣ်ယံၤဒီးနၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဃ့ထုကဖၣ် ~ Pray When You Feel Like God Is Far Away

လါယူၤလံ ၅, ၂၀၂၁ ဖဲနတူၢ်ဘၣ်လၢယွၤအိၣ်ယံၤဒီးနၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဃ့ထုကဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁၀, ၂စီၤပၤ ၁၁, မၤတၢ် ၂၄:၁-၂၇,           စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈ဝ:၈-၁၉ ‘‘ယွၤတၢ်သုးမုၢ်အကစၢ်ဧၢ, […]

Read more →