ပာ်ကဖၢလၢနသးတဂ့ၤ ~ Don’t Be Proud

လါယူၤလံ ၂၈, ၂၀၂၁ ပာ်ကဖၢလၢနသးတဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၄:၉-၄၃, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၅, ရိမ့ၤ ၁၁:၁၁-၃၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁၉-၂၉ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်မ့ၢ်ပဲာ်တဲာ်ကွံာ်နၤလၢသ့ၣ်စၤယံးမံၤအလိၤ, ဒီးထီထီၣ်နၤလၢသ့ၣ်စၤယံးဂ့ၤန့ၣ်ဒီး, ကထီထီၣ်က့ၤအဒ့အဖီ​နီၢ်​နီၢ်တဖၣ်လၢအထံးဒၣ်ဝဲအလိၤ, အါန့ၢ်အန့ၣ်တက့ၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.’’ရိမ့ၤ ၁၁:၂၄ […]

Read more →