ယွၤန့ၣ်ဒိၣ်ဝဲလီၤ ~ God Is Big

လါယူၤလံ ၁၇, ၂၀၂၁ ယွၤန့ၣ်ဒိၣ်ဝဲလီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧၤမိၣ် ၅, ရိမ့ၤ ၄း၁-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၆:၁-၁၀ ‘‘ဃုယွၤတက့ၢ်ဒီးသုကမူလီၤ.’’ဧၤမိၣ် ၅:၆(က) ပဝဲလၢအမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်ပသ့ၣ်ညါလၢယွၤန့ၣ်ဒိၣ်ဝဲလီၤ. ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အါစုအါဘျီပသး ပ့ၤနီၣ်က့ၤယွၤန့ၣ်ဒိၣ်ဒီးယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်လၢအတၤတၢ်ဒီ; […]

Read more →