သးဟးဂီၤတဂ့ၤ ~ Don’t Be Discouraged

လါယူၤလံ ၁၁, ၂၀၂၁ သးဟးဂီၤတဂ့ၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၂၁, ၂စီၤပၤ ၂၂, မၤတၢ် ၂၈:၁၇-၃၁,ကတိၤဒိ ၁၆:၂၈-၃၃, ကတိၤဒိ ၁၇:၁-၄ ‘‘…ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအတၢ်မုၢ်လၢ်အဃိဒီး ယဘၣ်စၢဃာ်ဒီးထးသွဲအံၤလီၤ.’’မၤတၢ် ၂၈:၂၀ခ ပှၤယပၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ကတိၤတဘီလၢအစံးဝဲ, ‘‘တၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်အံၤ […]

Read more →