မ်ပကအဲၣ်သကိးခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ~ Let Us Love Christ’s Church

လါယူၤလံ ၉, ၂၀၂၁ မ်ပကအဲၣ်သကိးခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁၈, ၂စီၤပၤ ၁၉:၁-၁၃, မၤတၢ် ၂ရ:၁၃-၄၄,           စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၂:၁-၈ ‘‘ယွၤဆၢထၢၣ်လၢကစၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်,…’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →