မၤဂ့ၤတၢ် ~ Do Good

လါယူၤလံ ၂, ၂၀၂၁ မၤဂ့ၤတၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၄:၃၈-၄၄, ၂စီၤပၤ ၅, ၂စီၤပၤ ၆:၁-၂၃, မၤတၢ်၂၁:၂၇-၄၀, မၤတၢ် ၂၂:၁-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၉:၁-၁၃ ‘‘ဟ့ၣ်လီၤပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒ်သိးအကအီၣ်တၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤစံးဝဲဒ်အံၤကအီၣ်တၢ်ဒီးကပာ်လီၤတဲာ်တၢ်လီၤ.’’၂စီၤပၤ […]

Read more →