ပမ့ၢ်ယွၤအဖိ ~ We Are God’s Children

လါယူၤလံ ၂၃, ၂၀၂၁ ပမ့ၢ်ယွၤအဖိ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဟိၤၡ့ ၈, ဟိၤၡ့ ၉, ရိမ့ၤ ၈:၁-၁၇, ကတိၤဒိ ၁ရ:၂၅-၂၈, ကတိၤဒိ ၁၈:၁-၆ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲဒၣ်ပှၤလၢယွၤအသးဆှၢအီၤတဖၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ယွၤအဖိလီၤ.’’                                                                ရိမ့ၤ ၈:၁၄ […]

Read more →