ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးလၢပတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အပူၤ ~ God Is Our Refuge In Times Of Trouble

လါယူၤလံ ၂၂, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးလၢပတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဟိၤၡ့ ၆, ဟိၤၡ့ ၇, ရိမ့ၤ ၇:၇-၂၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၈:၉-၁၈ ‘‘ယစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဃိလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယကစၢ်ဒၣ်ယဲအံၤ, လၢသးန့ၣ်, ယမ့ၢ်ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအကုၢ်အပှၤလီၤ. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်န့ၣ်, ယမ့ၢ်တၢ်ဒဲးဘးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအကုၢ်အပှၤလီၤ.’’ ရိမ့ၤ […]

Read more →