တၢ်ပှ့ၤက့ၤနၤ ~ You Are Redeemed

လါယူၤလံ ၂၁, ၂၀၂၁ တၢ်ပှ့ၤက့ၤနၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဝံဟိၤၡ့ ၃, ဝံဟိၤၡ့ ၄, ဝံဟိၤၡ့ ၅,  ရိမ့ၤ ၆:၁၅-၂၃, ရိမ့ၤ ရ:၁-၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၈:၁-၉ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ဒဲးဘးတကဲလၢၤဘၣ်သုကစၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →