တၢ်မၤတံာ်တာ်ပကျဲလၢပကမၤတၢ်သးခုကစီၣ် ~ Troubles We Face In Serving God

လါယူၤလံ ၆, ၂၀၂၁ တၢ်မၤတံာ်တာ်ပကျဲလၢပကမၤတၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁၂, ၂စီၤပၤ ၁၃, ၂စီၤပၤ ၁၄:၁-၂၂, မၤတၢ် ၂၅:၁-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၁:၁-၇ ‘‘လၢနဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤန့ၣ် နကိးထီၣ် ဒီးယမၤပူၤဖျဲးနၤ, ယစံးဆၢနၤလၢလီသီၣ်အလီၢ်ခူသူၣ်…’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →