နဲၣ်လိယၤလၢနကျဲ ~ Teach Me Your Way

လါယူၤလံ ၁၈, ၂၀၂၁ နဲၣ်လိယၤလၢနကျဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ဧၤမိၣ် ၆, ဧၤမိၣ် ၇, ရိမ့ၤ ၄:၁၆- ၂၅, ရိမ့ၤ ၅:၁-၁၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၆:၁၁- ၁၇, ‘‘နဲၣ်လိယၤလၢနကျဲတက့ၢ်, ယွၤဧၢ, ယကလဲၤတၢ်လၢနတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤလီၤ. […]

Read more →