ကျၢၢ်ဘၢပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်လၢတၢ်ဃုန့ၢ်တၢ်အဲၣ် ~ Cover Other’s Offense For Promoting Love

လါယူၤလံ ၁၅, ၂၀၂၁ ကျၢၢ်ဘၢပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်လၢတၢ်ဃုန့ၢ်တၢ်အဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧၤမိၣ် ၁, ဧၤမိၣ် ၂, ရိမ့ၤ ၂:၁၇-၂၉, ရိမ့ၤ ၃:၁-၈,             […]

Read more →