တၢ်အိၣ်မူလၢတဘၣ်ယွၤအသး ~ A Life That Does Not Please God

လါယူၤလံ ၈  , ၂၀၂၁ တၢ်အိၣ်မူလၢတဘၣ်ယွၤအသး  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁၆, ၂စီၤပၤ ၁၇, မၤတၢ် ၂၆:၂၄-၃၂, မၤတၢ် ၂ရ:၁-၁၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၁:၈-၁၆  ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယပှၤဂီၢ်မုၢ်တဒိကနၣ် ယကလုၢ်ကထါဘၣ်, ဒီးအံၣ်စရ့လးတဘၣ်အသးလၢယၤဘၣ်. ဒီးယပျၢ်အီၤဆူ […]

Read more →